Privacyverklaring Bleeker Vision Fotografie

In deze regeling wordt verstaan onder:
Bleeker Vision Fotografie: Bleeker Vision

Contactgegevens

Bleeker Vision

Bleeker Vision
Eiberlaan 47
3871 TH Hoevelaken

Bleeker Vision is te bereiken via info@bleeker-vision.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bleeker Vision verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bleeker-vision.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bleeker Vision verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bleeker Vision neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bleeker Vision) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bleeker Vision bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bleeker Vision verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bleeker Vision gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bleeker Vision en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bleeker-vision.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bleeker Vision wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bleeker Vision neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bleeker-vision.nl.

Privacy statement Bleeker Vision Photography

For the purposes of this Regulation:
Bleeker Vision Photography: Bleeker Vision

Contact details

Bleeker Vision

Bleeker Vision
Eiberlaan 47
3871 TH Hoevelaken
The Netherlands

Bleeker Vision can be reached via info@bleeker-vision.nl

Personal data that we process
Bleeker Vision processes your personal data because you use our services and / or because you provide these to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:
- First and last name
- E-mail address
- Other personal data that you actively provide, in correspondence or by telephone.

Special and / or sensitive personal data that we process
Our website does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal data about a minor without that permission, please contact us via rene@bleeker-vision.nl and we will remove this information.

For what purpose and on what basis we process personal data
Bleeker Vision processes your personal data for the following purposes:
- To being able to call or e-mail you if this is necessary to be able to perform our services.

Automated decision making
Bleeker Vision does not make decisions on the basis of automated processing about matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions that are made by computer programs or systems, without a human being (such as a Bleeker Vision employee) being involved.

How long we keep personal data
Bleeker Vision does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data are collected.

Sharing of personal data with third parties
Bleeker Vision only provides data to third parties and only if this is necessary for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use
Bleeker Vision only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferences. We can also use this to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that was previously saved via the settings of your browser.

Cookies from the American company Google are placed via our website as part of the "Analytics" service. We use this service to keep track of and get reports on how visitors use the website. Google may provide this information to third parties if Google is legally required to do so, or insofar as third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Bleeker Vision and you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to info@bleeker-vision.nl. To ensure that the request for inspection has been made by you, we request that you send a copy of your proof of identity with the request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen service number (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks. Bleeker Vision would also like to point out that you have the option to file a complaint with the national data protection authority, the Dutch Data Protection Authority.

How we protect personal data
Bleeker Vision takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. Our website is secured with an SSL certificate. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us via info@bleeker-vision.nl.